بل دو لویین- Belle de Louvain

بل دو لویین- Belle de Louvain

رنگ میوه آبی متمایل به سیاه، بیضی کشیده، مصرف تازه خوری و فراوری، شیرین -

پر محصول، خود بارور، متحمل به زمستان های سرد- مقاومت شکوفه در برابر سرما: مقاومت خوب