پرولیفی زودرس- Early Prolifi

پرولیفی زودرس- Early Prolifi

رنگ میوه بنفش، بیضی تا گرد،هسته جدا ،مصرف تازه خوری و فراوری، طعم خوب ، شیرین، پر محصول، خود بارور.