اکسکالیبر- Excalibur

اکسکالیبر-  Excalibur

میوه قرمز ،گرد، مصرف تازه خوری و فراوری، طعم  بسیار خوب، شیرین ، خود عقیم و نیازمند گرده زا، متحمل به زمستان های سرد