جوبیلیوم - Jubileum

جوبیلیوم - Jubileum

میوه قرمز خال دار،بیضی شکل ، هسته جدا،تازه خوری و فراوری ، طعم بسیار خوب ،شیرینپرمحصول، خود بارور، زودرس، نسبتا مقوم به شارکا.