استنلی- Stanley

استنلی- Stanley

میوه متمایل به آبی، گوشت میوه سبز متمایل به زرد، میوه زودرس، درشت بیضی، هسته نیمه چسبیده،مصرف تازه خوری و فراوری، خوش طعم و شیرین- پر محصول ، خود بارور- گرده افشان مناسب برای سایر ارقام