آوالون- Avalon

آوالون- Avalon

طعم خوب و شیرین، رنگ میوه قرمز،گرد تا بیضی، هسته نیمه چسبیده، تازه خوری، طعم بسیار خوب، زودرس، تا حدی خود بارور، قدرت رشد بالا،