سزار- Czar

سزار- Czar

رنگ میوه بنفش، گرد، هسته جدا، مصرف تازه خوری و فراوری، زودرس، پرمحصول، خود گشن، مقاومت به بیماری ها متوسط-، قدریت رشدی درخت متوسط، گلها مقاوم به سرمای بهاره، تاحدودی مقاوم به شانکر،