ویکتوریا- Victoria

منشا: بریتانیا

دارای گوشت زرد با پوست قرمز رنگ،

خودبارور