DSF0056slide

آزمایشکاه کشت بافت

اتاق رشد آزمایشگاه و نهالستان گهربار در مرکز رشد دانشگاه فردوسی مستقر است و بیشتر پایه های سخت ریشه زا به روش کشت بافت تولید می شود. ریز نمونه ها از باغ مادری و اسکرین هاوس شرکت گهربار گرفته و همه ساله تجدید می شوند. ریز نمونه ها بعد از استریل شدن، استقرار یافته و به روش کشت بافت تکثیر و ریشه دار می شود و بعد به گلخانه مننقل و پس از آداپته سازی به خزانه انتظار منتقل و در نهایت پیوند و عرضه می شوند.