واردات جدیدترین پایه ها و ارقام و اندام تکثیری

تاریخچه

این شرکت در سال 1395 تعداد اصله پایه سیب، گلابی، آلو، هلو، شلیل، گیلاس، آلبالو، زردآلو و بادام به کشور وارد و پس از دوران قرنطینه به باغ مادری منتقل نمود.

در سال 1396 نیز تعداد اصله از درختان میوه فوق الذکر وارد و به باغ مادری اضافه نمود.

در سال 1398 نیز پایه های جدیدی از گیلاس مثل گزیلا5، گزیلا6، گزیلا12، گزیلا13، گزیلا17 به  کشوروارد و پس از دروان قرنطینه به سرجمع درختان باغ مادری افزود.

هم اکنون این باغ مادری دارای 32 نوع پایه ی متفاوت درختان دانه دار و هسته دار و 75 رقم انواع پیودنک از بهترین ارقام تجاری می باشد.

با توجه به اینکه این شرکت نمایندگی رسمی و انحصاری جمعی از شرکت های معتبر اروپایی و امریکایی را در اختیار دارد کلیه نهالستان داران و باغداران می توانند درخواست خرید نهال بصورت مستقیم از شرکت های تحت لیسانس این شرکت ارائه و پس از سپری شدن دوران قرنطینه تحویل و مستقیما در باغ یا نهالستان خود غرس نمایند.