وران یا - Vranja

وران یا - Vranja

درخت دارای برگ ها و میوه های درشت و سنگین، زرد طلایی در زمان رسیدن کامل، نرم و آبدار