ماموت- Rea's Mammoth

بومی آسیا، مقاوم بسرما تا منفی 25 درجه سانتی گراد، زمان رسیدن نیمه دوم مرداد، آتشک و لکه سیاه از عوامل بازدارنده اند