ویدوجا- Vidoja

ویدوجا- Vidoja

معمولا به در خاکهای قلیایی بخوبی رشد نمی کند و موجب کلروز میشود.