اسپادونا- Spadona

منشا: ایتالیا

میان رس تا دیررس، عملکرد بالا با سال آوری محدود، رشد عمودی، بسیار پربار، بدون سال‌آوری

میوه: درشت، بسیار شیرین

زمان رسیدن اواسط شهریور