کوشیا- Coscia

منشا: ایتالیا، زودرس (اوایل مرداد)، خود ناسازگار

میوه: صاف، متوسط، مخروطی شکل ، آبدار و شیرین و بدون سلولهای سنگی انبار مانی خوب.