اوکسانا- Oksana

منشا : مولداوی، اسپانیا

درخت پررشد و قوی، دیرگل تا حدودی خودگشن اما کشت گرده زای مناسب توصیه می شود، میوه: رنگ پوست سبز با هاله قرمز تا نارنجی، نرم و شیرین و بسیار آبدار، انبار مانی خوب