دویین- Doyenne du Comice

منشا : فرانسه

درخت پررشد و قوی، دیرگل تا حدودی خودگشن اما کشت گرده زای مناسب توصیه می شود، دیر بارده اما پر بار، دیر رس، میوه: رنگ پوست سبز، نرم و شیرین و بسیار آبدار، انبار مانی متوسط