کنفرانس-Conference

منشا : انگلستان

درخت متوسط تا پررشد و قوی، زود گل، تا حدودی خودگشن، زود بارده و پر بار، میان رس، میوه: رنگ پوست زرد با زمینه نارنجی روشن، ترد و شیرین و آبدار، انبارمانی بسیار عالی