آبات فتال- Abate Fetel

منشا: فرانسه، به میوه ایتالیایی هم معروف است. رشد درخت متوسط، میوه: ترد، شیرین و آبدار و معطر، مناسب تازه خوری و حتی کنسرو، انبار مانی مناسب.

گرده زاهای مناسب: ویلیام، کنفرانس و کوشیا