ویلیامز (بارتلت)- (Williams®(Baratlet

منشا :  انگلستان، میوه: متوسط، میان رس، رنگ ثانویه زرد، آبدار، در شرایط ایران خود ناسازگار و نیاز به پلی نایزر دارد.