بوره هاردی- Beurre Hardy

منشاء : فرانسه ، بخاطر طعم مطلوب آن گسترش زیادی پیدا کرده است. مقاوم به سرما، میوه ای شیرین و معطر، زود رس و قابل یرداشت در نیمه شهریور ماه ، گرده زای مناسب  ویلیام ، دیین و کنفرانس است.