قرمز زمستانی- Winterrietpeer

میوه درشت و کشیده برنک زرد متمایل به قهوای ، نرم و آبدار، شیرین و معطر ، خود گشن ولی در صورت وجود گرده زا میوه های بیشتر و بهتری خواهد داشت.  زمان رسیدن:  اواسط مرداد