لوکاس- B-A-Lucas

منشا: فرانسه، تریپلوئید،  زود گل، میوه: درشت، سبز رنگ که در حالت رسیدن زرد میشود.  گرد، شیرین و خوش طعم، گوشت سفید، آبدار، خاصیت انباری خیلی خوب.

زودرس و پر محصول،

گرده زای مناسب: کنفرانس،