لیست تولیدات نهال دو ساله برای کاشت در زمستان سال 1399
 1. راهنما
  نوع رقم (پیوندک) و پایه نهال به صورت زیر آورده شده است.
  نام نهال - نام رقم / نام پایه

  مشاهده مشخصات فنی ارقام (پیوندک ها) و پایه های درختان
 2. نهال سیب - تعداد اصله درخواستی
 3. سیب - پینوا / ام ام 111
  ورودی نامعتبر
 4. سیب - پینوا / ام 26
  ورودی نامعتبر
 5. سیب - برابرن ماری ری رد / ام ام 111
  ورودی نامعتبر
 6. سیب - برابرن هیل ول / ام ام 106
  ورودی نامعتبر
 7. سیب - ویلتون رد جونا پرینس / ام ام 111
  ورودی نامعتبر
 8. سیب - سامر رد / ام ام 106
  ورودی نامعتبر
 9. سیب - نو وو یا جونا گلد / ام ام 111
  ورودی نامعتبر
 10. سیب - دیانا دل کرفت / ام ام 111
  ورودی نامعتبر
 11. سیب - رد تستارکینگ دلیشز / ام ام 106
  ورودی نامعتبر
 12. سیب - جونا گاد بورکومپ / ام ام 111
  ورودی نامعتبر
 13. سیب - رد تستارکینگ دلیشز / ام ام 111
  ورودی نامعتبر
 14. سیب - رد تستارکینگ دلیشز / ام 9
  ورودی نامعتبر
 15. سیب - رد تستارکینگ دلیشز / بی 9
  ورودی نامعتبر
 16. سیب - گلدن دلیشز کلون بی / بی 9
  ورودی نامعتبر
 17. سیب - گلدن دلیشز کلون بی / ام ام 111
  ورودی نامعتبر
 18. سیب - گلدن دلیشز کلون بی / ام ام 106
  ورودی نامعتبر
 19. سیب - گادن دلیشز کلون بی / بی 9
  ورودی نامعتبر
 20. سیب - گادن دلیشز کلون بی / ام 9
  ورودی نامعتبر
 21. سیب - گرانی اسمیت / ام 26
  ورودی نامعتبر
 22. سیب - فوجی / ام 26
  ورودی نامعتبر
 23. سیب - گالا موست / ام 9
  ورودی نامعتبر
 24. سیب - گالا موست / بی 9
  ورودی نامعتبر
 25. سیب - میچ گالا / بی 9
  ورودی نامعتبر
 26. سیب - الستار / بی 9
  ورودی نامعتبر
 27. سیب - الستار اکسلنت / بی 9
  ورودی نامعتبر
 28. سیب - گلدن ریندرز/ بی 9
  ورودی نامعتبر
 29. نهال گلابی - تعداد اصله درخواستی
 30. گلابی - بن لوییس یا بیروتی / پیرودوارف
  ورودی نامعتبر
 31. گلابی - ویلیام یا فرنگی / پیرودوارف
  ورودی نامعتبر
 32. گلابی - اوکسانا / پیرودوارف
  ورودی نامعتبر
 33. نهال هلو - تعداد اصله درخواستی
 34. هلو - جی اچ هیل / جی ان
  ورودی نامعتبر
 35. هلو - دیکسی رد / جی ان
  ورودی نامعتبر
 36. هلو - ایندیپندنس / جی ان
  ورودی نامعتبر
 37. سایر نهال های مورد درخواست - تعداد اصله درخواستی
 38. نام نهال
  ورودی نامعتبر
 39. تعداد نهال
  ورودی نامعتبر
 40. مشخصات سفارش دهنده
 41. نام و نام خانوادگی(*)
  نام و نام خانوادگی باید کاراکتر الفبایی باشد
 42. پست الکترونیک(*)
  لطفا ایمیل را به درستی وارد نمایید.
 43. نام شرکت
  ورودی نامعتبر
 44. استان و شهر
  ورودی نامعتبر
 45. تلفن تماس(*)
  ورودی نامعتبر
 46. تلفن تماس 2
  ورودی نامعتبر
 47. آدرس
  ورودی نامعتبر
 48. کد امنیتی(*)
  کد امنیتی
    تولید کد جدیدورودی نامعتبر