لیست تولیدات نهال دو ساله برای کاشت در زمستان امسال
 1. راهنما
  نوع رقم (پیوندک) و پایه نهال به صورت زیر آورده شده است.
  نام نهال - نام رقم / نام پایه

  مشاهده مشخصات فنی ارقام (پیوندک ها) و پایه های درختان
 2. نهال سیب - تعداد اصله درخواستی
 3. سیب - گرانی اسمیت / ام ام 111
  ورودی نامعتبر
 4. سیب - ویلتون / ام ام 111
  ورودی نامعتبر
 5. سیب - الستار / ام ام 111
  ورودی نامعتبر
 6. سیب - میچ گالا / ام ام 111
  ورودی نامعتبر
 7. سیب - سامر رد / ام ام 111
  ورودی نامعتبر
 8. سیب - جونا گلد / ام ام 111
  ورودی نامعتبر
 9. سیب - گلدن دلیشز کلون بی / ام ام 111
  ورودی نامعتبر
 10. سیب - گلدن دلیشز کلون بی / بی 9
  ورودی نامعتبر
 11. سیب - رد استارکینگ دلیشز / ام ام 106
  ورودی نامعتبر
 12. سیب - رد استارکینگ دلیشز / بی 9
  ورودی نامعتبر
 13. سیب - رد استارکینگ دلیشز / آر ان 29
  ورودی نامعتبر
 14. نهال گلابی - تعداد اصله درخواستی
 15. گلابی - اوکسانا / پیرودوارف
  ورودی نامعتبر
 16. گلابی - بن لوییس یا بیروتی / پیرودوارف
  ورودی نامعتبر
 17. گلابی - کنفرانس / پیرودوارف
  ورودی نامعتبر
 18. گلابی - ویلیام یا فرنگی/ پیرودوارف
  ورودی نامعتبر
 19. گلابی - کوشیا / پیرودوارف
  ورودی نامعتبر
 20. گلابی - لوکاس / پیرودوارف
  ورودی نامعتبر
 21. گلابی - اسپادانا / پیرودوارف
  ورودی نامعتبر
 22. نهال هلو - تعداد اصله درخواستی
 23. هلو - جی اچ هیل / جی ان
  ورودی نامعتبر
 24. هلو - رد هیون / جی اف
  ورودی نامعتبر
 25. هلو - رد هیون / جی ان
  ورودی نامعتبر
 26. نهال شلیل - تعداد اصله درخواستی
 27. شلیل - ایندیپندنس / جی ان
  ورودی نامعتبر
 28. نهال بادام - تعداد اصله درخواستی
 29. بادام - سوپر نوا / جی اف
  ورودی نامعتبر
 30. نهال گردو - تعداد اصله درخواستی
 31. گردو - چندلر روی پایه بذری
  ورودی نامعتبر
 32. سایر نهال های مورد درخواست - تعداد اصله درخواستی
 33. نام نهال
  ورودی نامعتبر
 34. تعداد نهال
  ورودی نامعتبر
 35. مشخصات سفارش دهنده
 36. نام و نام خانوادگی(*)
  نام و نام خانوادگی باید کاراکتر الفبایی باشد
 37. پست الکترونیک(*)
  لطفا ایمیل را به درستی وارد نمایید.
 38. نام شرکت
  ورودی نامعتبر
 39. استان و شهر
  ورودی نامعتبر
 40. تلفن تماس(*)
  ورودی نامعتبر
 41. تلفن تماس 2
  ورودی نامعتبر
 42. آدرس
  ورودی نامعتبر
 43. کد امنیتی(*)
  کد امنیتی
    تولید کد جدیدورودی نامعتبر