کلت Colt

محصول ایستگاه تحقیقات ایست مالینگ، پایه ایست نسبتا کوتاه کننده، حساس به خشکی و سرمای زمستانه، مقاوم به ویروسSPV  ، مقاوم به پوسیدگی فایتوفترایی ریشه، شانکر باکتریای، مناسب باز کاشت باغات قدیمی