کریمیسک ۶ (Krymsk 6) ، (LC-52)

این پایه حاصل تلاقی پایه‌های P. cerasus × (P. cerasus × P. maackii) است. اندازه درخت بر روی این پایه تقریبا سه چهارم اندازه کریمیسک  ۵ و گیزلا ۱۲ و در مقایسه با مازارد ۶۰ تا ۷۰ درصد است. پایه‌ای نیمه پاکوتاه و در مقایسه با پایه مازارد زودباردهی را در پیوندکهای گیلاس القا میکند. همانند پایه کریمیسک  5 به خوبی استقرار مییابد و به نظر میرسد به خاکهای سنگینتر سازگار است. مقاوم به تنش‌های آبی می‌باشد. پاجوشدهی کمی داشته و فرم درخت خوب و با زاویه باز و گسترده است. سازگار با اقلیمهای گرم و سرد می‌باشد. حساس به ویروس‌های  PNRS  و  PDVمی‌باشد. بیماری گال طوقه در این پایه مشاهده نشده و با آلبالو و گیلاس سازگار است.