تولید نهال برای کاشت در زمستان سال 1400

تولید نهال برای کاشت در زمستان سال 1400 و به بعد فقط بر اساس ثبت سفارش انجام پذیر است.

توضیح اینکه : باغدار محترم می تواند با مراجعه به کاتالوگ این شرکت، هر رقمی را روی پایه مناسب آن رقم انتخاب و جهت تولید در سال بعد ثبت سفارش نماید.