بی 9 (بوداگووسکی 9)-(Bud 9)

اندازه درخت بر روی این پایه ۴۰-۳۰ درصد استاندارد است.مقاومت زیاد به سرما، مقاومت زیاد به پوسیدگی طوقه، سازگار به خاکهای زهکشی شده، نیازمند قیم، پاجوش دهی متوسط مقاومت متوسط به سفیدک پودری و لکه سیاه سیب، نیازمند آبیاری تکمیلی در خاکهای سبک، عملکرد بالا، زودبارده و نسبت به پایه M9 تحمل بیشتری به آتشک دارد.