شبکه آموزش برنامه رویش /  05 دی 1399 /  742 views

آقای دکتر کارند معاون موسسه ثبت و گواهی نهال مهمان برنامه هستند و آقای دکتر داوری نژاد مهمان تلفنی برنامه هستند که درباره باغ مادری گهربار شرق گفتگو می کنند.